Финансов лизинг

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива, обект на лизинг, като по този начин придобиете собствеността върху него или да се откажете от това ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания.

При този тип лизинг за всяко плащане от страна на клиента текущо се издава фактура за размера на извършеното плащане – главница, лихва и ДДС, начислено само върху главницата.

Най-подходящ за закупуване на автомобил.

Подходящ за:

Физически лица
Юридически лица

Преимущества:

Остатъчна стойност, платима в края на лизинговия период.

Възможност да заплатите остатъчната стойност и да придобиете актива.

ДДС платим безлихвено, на части в лизинговите вноски.

Кандидатствайте сега

Напред

Условия

 1. Одобрение: до 3 работни дни
 2. Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг
 3. Срок на финансиране: от 1 до 5 години
 4. Погасителна схема: Анюитетни вноски (равни месечни вноски)
 5. Автокаско
 6. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, застрахователни премии и др., не са включени в месечните вноски. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните вноски

Финансов лизинг със затворен край

При финансов лизинг със затворен край веднага след приемо-предаване на лизинговия обект на клиента се издава фактура за останалата част от покупната цена на актива, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план.

Върху лихвата не се начислява ДДС. Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име. След неговото приемо-предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

Най-подходящ за закупуване на автомобил.

Подходящ за:

Физически лица
Юридически лица

Преимущества:

Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.

След заплащане на всички задължения по лизинговия договор сте собственик на актива.

ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на транспортното средство.

Кандидатствайте сега

Напред

Условия

 1. Одобрение: до 3 работни дни
 2. Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг
 3. Срок на финансиране: от 1 до 5 години
 4. Погасителна схема: Анюитетни вноски (равни месечни вноски)
 5. Автокаско
 6. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, застрахователни премии и др., не са включени в месечните вноски. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните вноски

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е форма на договор за финансиране, при която срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

След изтичане на срока на договора за ползване, активът може да бъде върнат, заменен с нов или закупен по калкулирана пазарна стойност.

Най-подходящ за закупуване на автомобил.

Подходящ за:

Юридически лица

Преимущества:

Можете да ползвате актива дългосрочно без да придобивате собственост върху него

Не носите риск от остатъчната стойност на актива – при приключване на срока на договора просто ни го връщате, а възможностите за нов модел са пред вас

Имате възможност да оптимизирате вашите парични потоци и да планирате разходите си

Фиксираните месечни вноски се считат като текущ разход в счетоводството на компанията и не се променят за срока на лизинга

Получавате лизингово решение, съобразено с вашите нужди

Кандидатствайте сега

Напред

Условия

 1. Одобрение: до 3 работни дни
 2. Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг
 3. Срок на финансиране: от 1 до 5 години
 4. Погасителна схема: Анюитетни вноски (равни месечни вноски)
 5. Автокаско
 6. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, застрахователни премии и др., не са включени в месечните вноски. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните вноски